Reklamacje i zwroty

I. Zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym AleOutlet.pl możesz dokonać na własny koszt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Szybki zwrot za pomocą paczkomatu InPost

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub mailowo pod adresem: kontakt@aleoutet.pl. W wiadomości zwrotnej otrzymasz korektę faktury, którą należy wydrukować i podpisać.
Zapakuj do paczki zwracane produkty, dołącz wydrukowaną korektę faktury.
Teraz już możesz udać się do najbliższego paczkomatu InPost. Po wybraniu na jego ekranie opcji „nadaj przesyłkę” Postępuj zgodnie z komunikatami systemowymi. Wybieraj możliwie jak najmniejszy, do którego się zmieści Twoje zamówienie. Następnie umieść swoją przesyłkę w odpowiedniej skrytce.

Paczkomat do którego należy nadać przesyłkę to:
PIA05A
Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno

2. Zwrot za pomocą dowolnie wybranej przez siebie metody

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub mailowo pod adresem: kontakt@aleoutet.pl. W wiadomości zwrotnej otrzymasz korektę faktury, którą należy wydrukować i podpisać.
Zapakuj do paczki zwracane produkty, dołącz wydrukowaną korektę faktury.
Teraz już możesz udać się do najbliższego punktu nadania paczek lub wybrać własnego kuriera.

Wyślij zwrot na adres:
SIEKAMIT Siennicki Kamil
ul. Metalowa 33a
22-100 Żółtańce-Kolonia

II. Zwrot środków pieniężnych

Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpoczniemy procedurę zwrotu. Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe Klienta odbędzie się do 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki.

Warunki reklamacji

Przedmiotem sprzedaży są produkty outletowe, powystawowe, lub ze zwrotów konsumenckich. Gwarantujemy zgodność sprzedawanych przedmiotów z opisem. W przypadku ujawnienia się wad produktów w ciągu 30 dni do zakupu, ponosimy za nie odpowiedzialność. Przyjmujemy reklamację od klienta i pokrywamy koszt przesyłki zwrotej. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w wybrany sposób:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aleoutlet.pl;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  • (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  • (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: SIEKAMIT Siennicki Kamil, ul. Metalowa 33a, 22-100 Żółtańce-Kolonia. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.